Co znamená Time management? V doslovném překladu bychom zjistili, že time = čas a management = vedení, správa, obratné řízení, … Jedná se tedy o jakousi správu času, neboli „Jak řídit svůj čas“. Kdo neřídí, je řízen.

Čas si nemůžeme koupit ani půjčit. Všichni máme denně přesně 24 hodin a je jen na každém z nás, jak s tímto časem naložíme. Každý jej může využít po svém. Čas běží velmi rychle a ne všichni si tuto skutečnost dobře uvědomují. Je velká škoda o čas přijít…

Jedna z velmi mála věcí, která je na světě opravdu spravedlivá, je právě čas.


Proč někteří lidé stihnou mnohem více práce než ostatní? Proč má někdo výborné výsledky v práci a přitom má i dost času na rodinu a své koníčky? Co všechno se dá s časem dělat a co naopak nelze? S časem se musí hospodařit jako s penězi! Když uděláte chybu a přijdete o peníze, je to velmi nepříjemné, ale většinou je tato ztráta nahraditelná. Ztráta času je však nenahraditelná! Výsledkem nesprávného zacházení s časem jsou stresy, poškozené zdraví, finanční ztráty a hlavně nesplněné vlastní cíle a nenaplněné představy o životě.

Tím, abychom dokázali ze svého času využít opravdové maximum, se zabývá Time management.

Problém

Mnoho společností má vážné problémy s řízením času a s řízením lidí. Pracovníci se honí, tráví mnoho času na poradách, dokončováním starých záležitostí a ušlý čas pak nahrazují přesčasy. Kvůli těmto přesčasům nemají dostatek času na přátele, rodinu, koníčky a na odpočinek. Nemají tedy prostor ani čas načerpat do nového dne energii jak fyzickou tak psychickou. Další den se efektivita práce snižuje z důvodu nedostatku odpočinku a den se ještě více protáhne… Toto je začarovaný kruh, se kterým se potýká nejen mnoho společností ale i lidí samotných.

Cíl

Cílem Time managementu je vyzískat ze svého času co možná nejvíce. Neznamená to však bezhlavě se zabývat nějakou činností po co nejdelší dobu. Naopak:

Snažíme se dosáhnout toho, abychom měli čas na všechno co pokládáme za důležité a co chceme, abychom také měli čas na odpočinek, přátele, na rodinu i na koníčky.

A hlavně se snažíme vyhnout stresu. Stres může být způsoben právě nedostatkem času a je velmi škodlivý. Snažíme se dostat svůj časový rozvrh pod kontrolu a umožnit využívat čas způsobem, který si sami zvolíme, a který nám bude nejlépe vyhovovat.

Školení

Jelikož si dnes lidé času váží a zabývají se jím, je nabídka školení ohledně Time managementu opravdu veliká. Mnoho firem a vzdělávacích agentur nabízí jedno i několikadenní kurzy, kde jsou postupně vysvětleny všechny důležité okruhy Time managementu. Tyto školení jsou určeny jak širokému spektru profesí (manažer, ředitel, obchodník, sekretářka, projektant, …), tak i široké veřejnosti. Cílem těchto školení je viditelné zvýšení pracovního výkonu a snížení stresových situací. Absolventi těchto kurzů by měli být schopni si efektivně plánovat čas, účinně si stanovovat životní a pracovní cíle, stanovit si priority a orientovat se v nich.

Definice Paretova principu

Pravidlo známé také jako „20 / 80“ nás obklopuje dnes a denně, aniž bychom si toho byli vědomi. Je dobré se občas zamyslet nad tím co a jak děláme a pokusit se užít právě Paretova principu. Velmi špatnou představu o tomto principu jsme získali již na základní škole, kdy jsme úspěšní pouze tehdy, naučíme-li se všech 10 slovíček z 10. Jenže podle Paretova principu nám bude plně dostačovat znalost pouze 2 slovíček v 80 % případů. Ušetřený čas můžeme poté využít ke zvládnutí jiné důležité věci.

Pětina toho, čemu se věnujeme, nám přináší oněch 80 % všech výsledků

Pravidla pro účinný Time management

Time management dnes trápí mnoho lidí, nejen každého manažera. Proto je zde několik pravidel, kterých bychom se měli držet a mít je neustále na paměti. Řídit se těmito pravidly je vesměs jednoduché a nezpůsobí nám nijak zvláštní problémy. Spíše je důležité se zastavit, zamyslet a být pánem svého času…

1. Dělat věci podle stanovených priorit

Je velmi důležité umět stanovit si priority. Každý by měl vědět, co je právě pro něj důležité a co není. Tyto priority bychom měli mít neustále na mysli a nedopustit, aby urgentní záležitost vytěsnila důležitou.

2. Delegování povinností

Co mohou dělat jiní, ať dělají jiní. Tak by bylo možné vysvětlit pojem delegování. Není možné, aby jeden člověk dělal všechno. Na základě zvolených priorit vybereme tu činnost, která je pro nás nejdůležitější, kterou ovládáme nejlépe a která nás nejvíce naplňuje. Veškeré ostatní povinnosti poté můžeme delegovat dalším lidem. Ti tuto činnost vykonají mnohem lépe a snáze, než bychom ji vykonali my. Mají jiné priority, jiné zájmy, jiné možnosti.

S tímto pravidlem mají největší problém zejména nedůvěřiví lidé, kteří si myslí, že jsou nenahraditelní. Nejraději by si všechno udělali sami a nikdo ostatní to nedokáže tak jako oni. Tento postoj není vhodný a jistě na něj brzy doplatí. Zde bych rád uvedl frázi, kterou jsem poprvé slyšel od profesora, přednášejícího na ZČU:

Hřbitovy jsou plné těch, kteří si mysleli, že bez nich to nejde.

3. Efektivně využívat pomůcky

Snažíme se efektivně využívat ty nejlepší pomůcky, které máme k dispozici. Ušetříme si tím mnoho starostí, nepříjemností a především mnoho času. Pokud budeme používat nevhodné náčiní (nové si nechceme pořídit kvůli velké ceně nebo z lenosti), může se velmi snadno stát, že nakonec ztratíme mnoho času a nevyhneme se stresu, který vznikl právě z časové náročnosti úkonu. Je tedy potřeba pořídit si kvalitní (vhodné) pomůcky a využívat jich.

4. Systematické plánování času

Je důležité umět efektivně plánovat svůj čas. Můžeme použít mnoho plánovacích pomůcek. Mezi ně můžeme zařadit velmi známý diář nebo například plánovací software. Pokud si své povinnosti zapíšeme a rozvrhneme, získáme tím ucelený pohled na naší vytíženost, snadno si doplníme další povinnosti a předejdeme možné časové kolizi. Naopak, v případě nepoužívání této metody, tj. neplánování, může velmi snadno dojít k již zmíněné časové kolizi, kdy si najednou „vzpomeneme“, že máme například sjednané dvě schůzky v tutéž dobu. Vzniká tím mnoho zbytečného stresu a spěchu.

5. Umět říci NE

Častým problémem je právě to, že lidé neumějí (nebo nechtějí), použít slůvko NE. Lidé se domnívají, že se jedná o odmítnutí, což ale není pravda: Omítáme nabídku, nikoliv člověka. Je potřeba si ujasnit, co pro nás daná nabídka znamená, jaké nám přinese výhody a jaké nám naopak může způsobit nepříjemnosti. Říci NE je obzvláště důležité, chce-li nás někdo připravit o náš čas, který máme určený na důležitější věci.

Náš čas není o nic méně důležitější než čas kohokoliv jiného

6. Umět s věcmi „švihnout“

Ne všechny věci jsme schopni dělat. Důležité však je si uvědomit, že některou věc / činnost by někdo jiný udělal mnohem lépe, rychleji a kvalitněji. Umět včas odhadnout, na kterou činnost se nehodíme je velká výhoda. Ušetří se tím mnoho času…

7. Informovanost

V dnešní době jsou informace velmi důležité a cenné. Právě včasná a úplná informovanost je klíčem k dobrému zvládnutí času. Pokud jsou naopak některé informace neúplné nebo dokonce chybné, snadno dojde ke špatnému odhadu situace. Úkoly a čas si špatně rozvrhneme a dojde tak k velké chybě. Výsledkem může být časová nezvladatelnost a stres.

Úspěšnost manažera nebo firmy nespočívá v rychlosti, s jakou se pohybují pracovníci, ale mnohem více v rychlosti, s jakou se zpracovávají informace.

8. Rušivé vlivy

Velkým problémem mohou být právě rušivé elementy jako například telefonáty, návštěvy, náhlé a nehlášené porady, … Je potřeba se umět těmto rušivým vlivům úspěšně bránit. Nečekaný telefonát může velmi zásadním způsobem narušit právě prováděný úkon. Zvláště, je-li obsahem telefonátu špatná zpráva, může být člověk „rozhozen“ a není již schopný po nějakou dobu koncentrace.

9. Časové rezervy

Vytvořit si ve svém plánu i časovou rezervu na případnou neplánovanou úlohu je také důležité. Ideální je naplánovat zhruba 60 % času a zbývajících 40 % si ponechat na případné spontální a neočekávané aktivity. Pokud nemáme ve svém časovém plánu žádný volný časový úsek a nemáme-li ani časovou rezervu právě pro tento případ, může dojít k velmi nepříjemné situaci. Může dojít ke stresové situaci a k nezvládnutí všech zvolených cílů.

10.  Uspořádání pracovního místa

Zdánlivá maličkost, jakou je uspořádání a organizovanost svého pracovního místa, může být velmi zásadní. Vhodné uspořádání vytváří podmínky pro efektivní práci, zamezuje zbytečnému a časově náročnému hledání. Nepořádek často bývá vytvořen neznalostí, jak si pracovní místo uspořádat, někdy je systém vnucen (i nevědomě) kolegou či nadřízenými. Každý má však svoji individuální prostorovou inteligenci a podle toho si musí své pracovní místo uspořádat.

Případová studie

Pro ukázku užití těchto 10 bodů pro time management v praxi nabízím v případové studii.